- Algemene Voorwaarden van RUSSCHER Handelsonderneming voor consumenten en bedrijven
- Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van RUSSCHER Handelsonderneming

Artikel 1. Definities
1. RUSSCHER.COM is een online winkel in o.a. diervoeding, reinigingsmiddelen en andere aanbiedingen welke via https://www.russcher.com bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van , zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Russcher handelsonderneming.
Russcher handelsonderneming is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten en eventuele rembourskosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen EUR 6,95. Voor verzendingen onder rembours geldt een toeslag van EUR 15,00.
3. Russcher handesonderneming en Russcher.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf of contant bij aflevering. Betaling is mogelijk door:
a) Verzending onder rembours. U besteld en betaald aan de bezorger bij aflevering.
b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
c) Voorruitbetalingen. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door Russcher handelsonderneming te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

2. De klant geeft Russcher Handelsonderneming toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
3. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Russcher handelsonderneming.

Artikel 6. Levering
1. Russcher handelsonderneming streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.. Hiertoe is Russcher handelsonderneming echter niet verplicht.
2. Russcher handelsonderneming is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
3. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Russcher handelsonderneming verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:
1. Artikelen, die u via Russcher.com heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: Deze artikelen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden door het sturen van een email naar info@russcher.com en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen worden geretourneerd.

De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd. Mocht het geretourneerde product niet aan deze voorwaarden voldoen dan vergoeden we maximaal 75% van het aankoopbedrag.
2. Russcher handelsonderneming accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen te melden via info@russcher.com
4. Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de klant met opgaaf van redenen bij ons is aangemeld, heeft de klant recht op vervanging of herstel van het ontbrekende.
5. Uw retour zal na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd.
6. De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Artikel 9. Klachten
1. Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling een mail sturen aan info@russcher.com. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen vijf (5) werkdagen zullen wij u dit melden. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
2. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen drie (3) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.6 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. artikelen gedragen cq. gebruikt zijn, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
1. Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@russcher.com Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Russcher handelsonderneming het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Russcher handelsonderneming zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.
2. De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen negentig (90) dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Bevo.nl berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.
3. Hiertoe dient u binnen negentig (90) dagen na ontvangst op het afleveradres het product aan te melden per mail naar info@russcher.com. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen drie (3) werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
4. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Russcher handelsonderneming plaats.
5. Indien u niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging de bestelling, of binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Russcher handelsonderneming is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.
6. Uitsluiting. Enkele producten zijn uitgesloten van de zichttermijn of bedenktijd:
o Producten die snel kunnen bederven;
o Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is;
o Tijdsgebonden producten;
o Producten die uniek voor u zijn gemaakt zijn;
o Producten die zijn aangeschaft met een coupon, waardebon of voucher.
Producten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet worden geruild of geretourneerd. Voor deze producten is geen (deel)restitutie mogelijk.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Russcher handelsonderneming, dan wel tussen Russcher handelsonderneming en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Russcher handelsonderneming, is Russcher handelsonderneming niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Russcher handelsonderneming.

Artikel 12. Overmacht
Russcher handelsonderneming heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Russcher handelsonderneming gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen Russcher handelsonderneming en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
3. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Kortingen en Waardebonnen
1. DE door uitgegeven waardebonnen en/of tegoedbonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden op en via de website russcher.com
2. De korting wordt gegeven op het totaalbedrag van de bestelde producten exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten of andere bijkomende kosten.
3. Russcher handelsonderneming waardebonnen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en / of (sponsor)aanbiedingen.
4. Per bestelling kan slechts 1 Waardebon worden ingewisseld.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2020 Russcher Handelsonderneming | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel